Cercetări științifice UTM

Acte normative

I. Acte normative naționale

Codul cu privire la știință și inovare

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia

Regulamentul cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științfiice

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice

Metodologia de finanțare a proiecttelor din domeniile cercetării și inovării (HG 382/2019)

Regulamentul privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării

II. Acte normative instituționale

Strategia UTM în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada 2019-2023

Regulament privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la UTM

Metodologie de evaluare a subdiviziunilor de cercetare ale UTM

Codul de etică şi deontologie profesională al UTM

Anexa 2 la Metodologia privind stabilirea sporului pentru performanță personalului din UTM în activitatea de cercetare și inovare

Strategia UTM privind resursele umane pentru personalul științific și științifico-didactic pentru peioada 2022-2026 (aprobată la Ședința Senatului din 25.01.2022, PV nr. 7).

Procedura privind atestarea cercetătorilor științifici titulari la Universitatea Tehnică a Moldovei (aprobată la Consiliul Științific din 21.02.2022, PV nr. 1)

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea conferinței tehnico-științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor (aprobat la ședința Consiliului Științific al UTM din 14.11.2018, PV nr. 4)