Cercetări științifice UTM

Direcții de cercetare

În conformitate cu Strategia UTM în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019-2023 activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare la Universitatea Tehnică a Moldovei se încadrează în prioritățile strategice din Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, și anume:

Prioritatea strategică Domeniul prioritar Tematici de cercetare
I. Sănătate 1. Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament Tehnologii, materiale şi dispozitive inovative pentru medicină și biomedicină
II. Agricultură durabilă, securitatea alimentară, şi siguranţa alimentelor 1. Securitatea alimentară și siguranța alimentelor Securitatea şi siguranţa produsellor alimentare
2. Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. Biotehnologii agroalimentare Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
Tehnologia produselor alimentare de origine animală
Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Procese şi aparate în industria alimentară
Tehnologii biologice şi chimoce în industria alimentară
III. Mediu şi schimbări climaterice 1. Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății Securitatea antiseismică și construcția edificiilor țării în corespundere cu pericolul seismic real.
2. Energie sigură, curată și eficientă Managementul inteligent în sistemul energetic, diversitatea energetică și energie regenerabilă
Reorganizarea sistemului energetic sub aspect economic, ecologic, tehnologic și social în baza conceptului trilemei energiei
3. Deșeuri, materiale plastice și poluanți Valorificarea deșeurilor industriale
IV. Provocări sociale 1. Inovațiile sociale, educaționale și culturale pentru integrare și adaptare Creșterea competitivității în industrie și construcții în contextul dezvoltării durabile
Dezvoltarea antreprenorialului
Dezvoltarea și consolidarea patrimoniului național sub aspecte de design ecologic – bionic și de diversitate a produselor industriale
Integrarea economică europeană – vector prioritar pentru dezvoltarea Republicii Moldova
2. Patrimoniul material și imaterial Arhitectură sustenabilă, urbanism şi dezvoltarea urbană durabilă
Dezvoltarea și consolidarea patrimoniului național sub aspecte de design ecologic – bionic și de diversitate a produselor industriale
V. Competivitate economică şi tehnologii inovative 1. Nanotehnologii Nanotehnologii, materiale noi multifuncționale, dispozitive electronice și fotonice pentru diverse aplicații
Nanotehnologii, materiale multifuncționale, tehnologii și sisteme avansate pentru comunicații, electronică, optoelectronică, fotonică, spintronică
2. Tehnologia informației și dezvoltare digitală Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei
Securitatea cibernetică, codificarea informației și criptologie
3. Materiale, tehnologii și produse inovative Modele şi metode mderne în matematică şi fizică cu aplicaţii în ingineria proceselor sustenabile, produselor şi tehnologiilor industriale
Sisteme mecanice de putere și de mecanică fină
Tribologia sistemelor mecanice
Electronica aplicata
Tehnologii, materiale, sisteme și produse inovative pentru industrie, robotică, agricultură, fitotehnie, zootehnie, protecția mediului și a plantelor
Produse industriale competitive, tehnologii, dispozitive și procese sustenabile